Om du skulle misstänka att ett barn far illa

Alla barn har rätt att känna sig trygga. Det står till och med inskrivet i Svensk lag, närmare bestämt i föräldrabalken på följande vis; ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”.

Trots det vet vi att det finns många barn som far illa varje dag och mörkertalet är förmodligen stort. Att inte alla barn som far illa tas om hand, kan bero på flera orsaker, men till de vanligaste hör troligtvis att barnet döljer sina missförhållanden eller att omgivningen inte vet hur de ska agera.

Det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt är de vuxnas skyldighet att hjälpa till när barn far illa. Även detta är inskrivet i Svensk lag. Enligt socialtjänstlagen så bör var och en som får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa, anmäla detta till socialnämnden. Det är alltid de vuxnas ansvar att agera när ett barn verkar fara illa.

Det finns många sätt att göra detta på. Ett bra första steg kan vara att försöka prata med barnet och försöka förstå hur barnet har det. Bara genom att visa intresse och medkänsla så kan du göra mycket. Förvänta dig inte att barnet ska be om hjälp. Det kan vara svårt för ett barn att beskriva sina problem. Speciellt om det handlar om sexuella eller andra kränkande övergrepp. Det är mycket viktigt att barnet inte vänder eventuella skuldkänslor mot sig själv. Genom att ta initiativ till att hjälpa och våga lyssna så kan du inge hopp om hjälp och ge barnet förtroendet för vuxna åter. Om du upplever att ett barn behöver hjälp så ska du kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Vad menas med att ett barn far illa?

Barn kan fara illa på många olika sätt. Ofta handlar det om fysiska eller psykisk kränkningar som gör att de hindras från att känna livsglädje och att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Missförhållanden kan förekomma i hemmiljön men även i skolmiljö eller i andra sammanhang. Barn kan fara illa bland annat genom fysisk misshandel, sexuella övergrepp, psykisk misshandel, försummelse, våld i hemmet eller eget destruktivt beteende, till exempel missbruk.

Vem är skyldig att göra en anmälan?

Som vi tidigare nämnt så finns det en uttalad skyldighet enligt Socialtjänstlagen att anmäla så fort du misstänker att ett barn far illa. Detta gäller oavsett om du arbetar med barn och ungdom, inom en verksamhet såsom sjukvård, polis, socialtjänst eller liknande eller någonting helt annat. Du är alltid skyldig att göra en anmälan vid misstanke att ett barn far illa, oavsett ditt yrkesområde. Vi vuxna har helt enkelt ett gemensamt ansvar för alla barn i samhället.

Skyldigheten att anmäla är personlig. Du kan alltså inte överlåta på någon annan att anmäla om du tror att ett barn far illa. Det är också viktigt att komma ihåg att du inte behöver bevis. Blotta misstanken är skäl nog att göra en anmälan. Det finns inte heller några förväntningar på att du ska ha utrett hur det verkligen står till gällande barnets situation. Gör hellre anmälan en gång för mycket än för lite.

Hur går det till att göra en anmälan?

Det är inte komplicerat alls att göra en anmälan. Du ska först och främst beskriva varför du tror att barnet i fråga far illa. Använd gärna exempel och ange vad som hänt, när och hur du har fått vetskap om detta. Tror du att barnet behöver omedelbar hjälp så kan du ringa socialtjänsten samtidigt som du gör en skriftlig anmälan. På så sätt kan du skynda på processen och förlorar inte dyrbar tid i pappersarbetet.

Om det känns tryggt för dig så kan du informera föräldrarna om att du gjort en anmälan. Om du däremot misstänker brott eller om du av någon annan anledning känner obehag med att tala med föräldrarna, så rekommenderar vi dig att rådfråga socialtjänsten först. I extrema fall, kan du även få hjälp av polisen att informera föräldrarna.

Känn inte att du har anmält föräldrarna, det är ju inte det du gör, utan du anmäler att du är orolig för att ett barn far illa. Det är en stor skillnad. Du tar helt enkelt ett ansvar som du faktiskt är skyldig att ta. Om du känner osäkerhet så kan du alltid diskutera fallet med socialtjänsten. Du behöver inte uppge namn.

Vad händer när socialtjänsten har tagit emot en anmälan?

När socialtjänsten har tagit emot en anmälan bedömer de om de ska utreda fallet eller inte. Det brukar börja med att de kallar föräldrarna till ett samtal men om man misstänker brott så väntar man i regel med detta tills en polisutredning har startat.

Barn far illa varje dag